Den kulturelle skulesekken får felles portal kor ein kan søkje inn prosjekter.

Portalen blir å finne Kulturtanken sin nettside:

https://www.kulturtanken.no/tankebloggen/2018/3/21/vi-pner-drer-til-kunsten-og-fremtiden

Portalen blir ope frå 2. september til 1. oktober.

So viktig at visuell kunst også blir skulesekktilbod til skuleelevane i Sogn og Fjordane!


UTLYSING AV STIPEND

Bildende Kunstneres Hjelpefond 2018 - Kr. 100.000,-

Stipendet er tildelt frå Bildende Kunstneres Hjelpefond, og er på kr 100.000,- (www.kunstfond.no)     

Formålet er å stimulere kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane, og av den grunn må prosjektet finne stad i fylket. BKH-stipendet skal vere med på å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda til kunstsentera. Stipendet er eit produksjonsstipend.

Kunstnarar med tilknyting til Sogn og Fjordane kan søke.  Søknaden skal bestå av ein prosjektomtale, visuelt materiale og CV. Maks 5 sider og 5 MB.

Styret for Siftinga Musea i Sogn og Fjordane kårar stipendiat etter innstilling frå Kunstfaglig råd.

Stipendet kan fordelast på to kunstnarar.

Søknaden sendast digitalt til sfkm@misf.no innan 31. oktober. E-post merkast med BKH-stipend 2018.

Tildeling innan utgangen av 2018

Spørsmål rettast til sfkm@misf.no og/eller konservator Ingrid.Norum@misf.museum.no

Med helsing Stiftinga Musea i Sogn og Fjordane / Sogn og Fjordane Kunstmuseum


Tid for å søke stipender!

Søknadsfrister statsstipender 16.oktober kl. 13.00

https://www.kulturradet.no/kalender/hendelse/-/soknadsfrist-statens-kunstnerstipend-for-2019


Nå kan du søke stipend fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og Bildende Kunstneres Hjelpefond


Billedkunstneres søkeportal er åpen frem til 16. oktober klokken 13.00.
Husk at du som søker kan kontakte avdeling for stipendbehandling for veiledning i søkeprosessen. Ellers gjelder generelt at veiledningsteksten bør leses nøye før du sender søknaden. Du finner en oversikt over de forskjellige stipendene samt søkeveiledning på norskebilledkunstnere.no 


Oversikt over mangeSØKNADSFRISTER finn du på VISP sin heimeside www.visp.no , under "søknadsfrister". Se også vår side, under "Oppslagstavle"


VISP har lagt ut "OVERSIKT RESSURSER SOGN OG FJORDANE" på "ressursside" på si heimeside www.VISP.no


Utstillings- og prosjektstøtte frå Norsk Kulturråd:

http://www.kulturradet.no


Norsk Fotografisk Fond, stipend for kamerabasert kunst:

http://www.nofofo.no

Frist 1. mars og 1. september


Stipender frå Fritt Ord:

http://www.frittord.no


Office of Contemporary Art, stipender for prosjekt og utstillingar i utlandet, samt residency:

http://www.oca.no


NBK har mykje nyttig informasjon på si heimeside. Her finn du lenkjer til litt av denne informasjonen:

https://www.norskebilledkunstnere.no/


Her kan du søke stipend og prosjektstøtte fra Billedkunstnernes Vederlagsfond og stipend fra Bildende Kunstneres Hjelpefond.
Norske Billedkunstnernes stipendkomité innstiller til prosjektstøtte og samtlige stipend. Stipendkomiteen velges av Norske Billedkunstneres medlemmer.

Prosjektstøtte kan søkes to ganger per år. Neste frist er 21. mars 2018 kl. 13.00.

Neste frist for å søke stipend er 16. oktober 2018 kl. 13.00.

https://soknad.norskebilledkunstnere.no/


1. mars: Kunstnarstipend og etableringstipend, Sogn og Fjordane fylkeskommune


01. september: Utstillingsstipend frå Kulturrådet, søknad sendast til kunstsenteret i det fylket du skal ha utstilling i


15. oktober: Statsstipender for kunstnarar


BKH-stipend på tilsaman 100 000,-. Varierande fristar (haust). Søknad til Sogn og Fjordane Kunstmuseum