BLI MEDLEM

Søknadsfrist for medlemsopptak: 1. november.
Opptakskriterier for distriktsorganisasjonene i NBK:

https://www.norskebilledkunstnere.no/medlemskap-i-nbk /

Søknad kan sendast til styret sin e-post, eller til Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, v/Aud Marit Skarrebo Holmen, Gresleitevegen 2, 6827 BREIM.
Søknaden skal innehalde inntil 10 bilete av eigne kunstverk, CV og kopiar av vitnemål frå relevant utdanning. Søkjar må ha Master i Kunst, eller kunne dokumentere tilsvarande realkompetanse.
Søkaren må elles sørge for å levere dokumentasjon om sitt kunstnarskap som viser at ho/han oppfyller opptakskriteria i linken til NBK (over).

I tillegg til bilete kan søkjar sende beskriving av eige kunstnarskap og eigen kunstnarisk aktivitet, prosjektbeskrivingar, omtalar og katalogar. Kunstnarar som er medlem av Norske Billedkunstnere (NBK) gjennom ein fagorganisasjon treng berre sende med kopi av betalt kontigent til NBK for 2019.

Sjå også BKSF sine vedtekter:

§ 3: MEDLEMSKAP

§ 3-1. Skriftleg søknad om medlemskap stilast til BKSF sitt styre. Medlemskap kan oppnåast av profesjonelle biletkunstnarar busette eller med tilknyting til Sogn og Fjordane, og som oppfyller opptaksvilkåra for distriktsorganisasjonane, vedtekne på NBK sitt Landsmøte. Medlemskap i BKSF medfører automatisk medlemskap i NBK.

§ 3-2. Medlemar skal betale kontingent til både BKSF og NBK. Kontingenten til BKSF blir fastsett av årsmøtet. Samla kontingent innbetalast til NBK. Nytt medlemskap kan berre oppnåast etter betaling av heile den skuldige kontingenten til BKSF og NBK. Ved oppnådd pensjonsalder skal ein berre betale halv BKSF-kontingent.

§ 3-3. Profesjonelle biletkunstnarar som buset seg for kortare eller lengre tid i Sogn og Fjordane, har rett til opptak i BKSF utan ny vurdering når dei har vore medlem i ein annan distriktsorganisasjon eller i ein grunnorganisasjon.

§ 3-4. Ved innmelding gir det enkelte medlem fullmakt til at BKSF kan forhandle om og inngå kollektive avtalar med myndigheiter og lokale brukarar i Sogn og Fjordane. Fullmakta er ikkje-eksklusiv.

§ 3-5. Medlemar som grovt motarbeider foreininga og medlemane sine felles interesser, kan ekskluderast eller utelukkast frå foreininga for kortare eller lengre tid. Vedtak om eksklusjon krev 2/3 fleirtal. Vedtaket kan appellerast til neste årsmøte. Styret kan i særskilde tilfelle avgjere at eksklusjonen ikkje blir iverksett før appellen er handsama.


MEDLEM I BKSF

ODDLEIV APNESETH                      oddapn@gmail.com
TURID KARIN ASKELAND
ARNE BAKKE                                 arne@fabulat.no                    www.arnebakke.com
GUNNHILD ELISABETH BAKKE        gunnhildbakke@gmail.com 
ARILD BERGSTRØM                       arild_bergstrom@yahoo.no MAIA JOSEFINE BIRKELAND           post@maiabirkeland.no       www.maiabirkeland.no AGNES BJØRBÆK SIGRID BJØRKEDAL                       sigrid.bjorkedal@gmail.com                                                                                                         www.sigridbjorkedal.blogspot.com NILS OLAV BØE          nilsolav@me.com/nils-bo@frisurf.no                                                                                www.omniweb.no/nob     
ANITA EIDE                             anita-eide@hotmail.com         www.anitaeide.com
FINN EGIL EIDE                       fin-eide@frisurf.no
GERD ANNE ENDESTAD                gerdendestad@gmail.com www.gerdendestad.com
SOL HALLSET                                sol@solhallset.com
JENS HAUGE             jens@jenshauge.com www.jenshauge.com                                                                                                          www.gjennom.no
LEIF HAUGE                                 leif.hauge@hisf.no
SOLVEIG HAUKAAS                     shaukaas@online.no               www.enamel.no
TURID HAYE turidhaye@gmail.com www.turidhaye.no AUD SISSEL HESTENES                 aud.sissel.hestenes@sfj.no
KATALIN HIDAS                            hidasskorpen@online.no
MARIA HJELMELAND                    mariahjelmeland@gmail.com
GEIR S. HJETLAND                       post@geirhjetland.com        www.geirhjetland.com
AUD MARIT SKARREBO HOLMEN     amsholmen@gmail.com     www.amsholmen.no
AUDGUNN NAUSTDAL HOLSEN    post@audgunn.no              www.audgunn.no
MORTEN KROHG                          mortkro3@online.no               www.grasgruppa.no
ROBERT JAN LEERINK                  rjleerink@gmail.com
ANNE-GRY LØLAND                     anne.gry@hotmail.com     
KAREN HELGA MAURSTIG         karenhelga.maurstig@gmail.com www.maurstig.com
MARIUS MOLDVÆR             mariusmoldvaer@gmail.com gruppe-11.com                                                                       www.mariusmoldvaer.com
JORUNN MULEN                          jmulen@hotmail.com          www.jorunn-mulen.com LILLIAN SAMDAL                         lillian.samdal@gmail.com      www.lilliansamdal.no
KARINA SIEGMUND               contact@karinasiegmund.com www.karinasiegmund.com
JONE SKJENSVOLD                     skjensvold@gmail.com      www.vincent-lunge.com  
INGHILD SLEIRE                          inghild.sleire@gmail.co      www.inghild-sleire.no
BRITT SMELVÆR                          mail@brittsmelvaer.dk       www.brittsmelvaer.dk
ANNE LISE STENSETH                  alstenseth@gmail.com
LENA STENSETH                          lena.stenseth@gmail.com
ELISABETH STEEN                       ebeth.steen@hotmail.no
ÅGE STEINSET                            age.steinset@enivest.net
BJARNE SVANØE                        bjarnesvanoe@gmail.com
MERETE HOL TEFRE                    merete.hol@tefre.com                  www.tefre.com
SARAH THINGNES                       sarah@thingnes.no
MARIT THINGNÆS                       marit@thingnes.no
ODDVAR TORSHEIM                     oddvar@oddvartorsheim.no
MAGNE VANGSNES                      magnetfrio@hotmail.com                                MARINA VENENDAAL                   marinavenendaal@gmx.net                         ASTRID WITTERSØ                       witt@as.online.no                      www.witterso.no
BEATE MOLTUBAKK ØRSTAVIK      beate.orstavik@tussa.com