Seminaret "KUNST OG KUNSTNARARNE SI ROLLE I SAMFUNNSUTVIKLINGA"

Fagseminaret er ein møteplass for kunstlaga i fylket, kunstnarorganisasjonar, kunstnarar og andre som ynskjer å dele og utvikle ny kunnskap omkring temaet.

Bakteppe for seminaret er at det er under utarbeiding ein regional plan for kultur i Sogn og Fjordane. Fylkeskommunen ynskjer å utvikle ein eigen strategi og vurdere verkemiddel for å styrke kunsten og kunstnarane si rolle i samfunnet. Som ein del av dette vert ulike sider knytt til kunst og kunstnarar sett på dagsorden.

Seminaret skal bidra til at dei som kjenner dette feltet og sit på erfaringar, skal få delta aktivt i å formulere dei problemstillingane det er viktig å reise i denne samanheng. Seminaret blir difor eit konkret døme på korleis kunstnarar og dei som jobbar med kunstformidling kan nytte kunnskapane sine til å påverke dei politiske prosessane i samfunnet. Gjennom seminaret vil vi få fram kunnskap om kunsten og kunstnarane si rolle i samfunnet, og dei viktige sidene ved rammevilkåra.

Temaet er ganske ope, og set søkjelys på kunsten og kunstnarane si rolle i å bygge gode og levande lokalsamfunn. At kunsten har ein eigenverdi er vi samde om. Men kva for rolle og verdi har og kan kunsten og kunstnarane ha ut over dette? Og kva skal til for å løyse ut desse verdiane?

Spørsmål vi kjem til å drøse omkring er mellom anna:

·       Kva er det unike kunsten kan bidra med? Kvifor treng vi kunsten i utviklinga?

·       Kva skal til for å løyse ut meirverdi av kunsten?

·       Kva skal til for at kunstnarane kan få ei tydeleg rolle i samfunnsutviklinga?

·       Kva for samfunnsutfordringar kan kunsten og kunstnarane bidra til å møte?

·       Kva for strategiar kan vi nytte for å møte utfordringane i samfunnet?

·       Kva for rolle kan kunstlaga spele i formidling av kunst og for å styrke kunstnarane si rolle?

Seminaret er førebudd i eit samarbeid med Solund kommune, Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Det er Fylkeskunstlaget som står som arrangør av seminaret.

 

Program for seminaret Laurdag 18.11.17

Kl. 11.00     Opning og kort introduksjon til tema og prosess for dagen

                    v/ leiar fylkeskunstlaget Svein Arne Skuggen Hoff

Kl. 11.15     Staden og kunsten

Kunsten i møte med identitet og landskap v/Karen Helga Maurstig

                    Staden som utgangspunkt v/ Aud Marit Skarrebo Holmen

Kl. 12.30     Lunsj

Kl. 13.30     Kunsten «frå objekt – til aktivitet» v/ Birgitta Ralston Bau

kl. 14.00      Regional plan for kultur

Utkast til planprogram er sendt på høyring. Vi drøftar og kjem med våre vurderingar omkring tema og problemstillingar som er avgjerande for at planen skal bli eit godt verktøy for ein offensiv kunstpolitikk i fylket.

Prioritering og drøfting av utvalde tema – Open Space

Ansvarleg for prosess: B. Ralston Bau og S. A. Skuggen Hoff

Korte førebudde innlegg til debatten

·       Er det mogleg å etablere seg som kunstnar i S&F, Arild Bergstrøm

·       Fleire vil kome til (folk kan melde seg)

Kl. 16.30 Avslutning av seminaret

Deltakelse på seminaret er gratis

Påmelding skjer til:

Sogn og Fjordane Fylkeskunstlag ved Svein Arne Skuggen Hoff, skuggenhoff2@gmail.com.


Norske Billedkunstnere oppfordrer:

Bli med på #kunstneroppropet!

Torsdag 26. oktober klokken 15.00 blir det markering foran Stortinget, der alle er invitert og velkomne til å vise at de ønsker å styrke kunstnerøkonomien for dagens og fremtidens kunstnere.  Vi markerer med «Skrik»-masker etter Edvard Munchs maleri og politikere er invitert til å holde appeller. Det vil også holdes markeringer over hele landet – så følg med der du bor.

Sosiale medier:

Du kan bli med gjennom å poste #kunstneroppropet og endre profilbilde til «Skrik» på Facebook – følg denne linken: http://fboverlays.com/pages/kunstneroppropet

Til den litt mer kreative tilbyr vi:

Klipp ut og fargelegg en Skrik-maske, ta bilde/video og post under #kunstneroppropet på sosiale medier. Du finner masken vedlagt som pdf-fil. 

For de som ønsker ennå en ekstra utfordring:

Mens du har på masken: Spill, dans, les, mal, tegn, oversett, skriv, fotografer, fremfør, komponer, illustrer, film, animer, dikt, form – på alle måter vis at kunst betyr noe for deg. Del på sosiale medier med #kunstneroppropet.

Facebookevent: http://bit.ly/2yEB1Le

Bakgrunnen for oppropet:

Kort tid etter at kulturministeren og utenriksministeren holdt festtaler og solte seg i glansen av norske kunstnere som har utmerket seg internasjonalt – fulgte de opp med å nærmest tømme statsbudsjettet for finansieringsmidler til kunstnernes internasjonalisering.

Regjeringen har snakket i fire år om en frihetsreform, om maktspredning og vært opptatt av at kunstnerne skal tjene mer i sin næring. Stikk i strid med deres egen politikk kuttes igjen finansieringen kunstnerne har for å møte et publikum utenlands og utvide sitt marked.

En utredning av kunstnerøkonomien – gjort på bestilling av Solberg-regjeringen – viste at de kunstneriske inntektene gikk ned 15 % mens inntektene til resten av befolkningen økte med 23 % mellom 2006 og 2013. For et allerede lavt inntektsnivå er utviklingen kritisk for kunstnerne.

Skal det skapes kunst i Norge, må kunstnerøkonomien prioriteres. Skal vi få et mangfold av kunstuttrykk, må vi ha en bredde – det gjelder for kunsten såvel som i idretten. Kunstnere i Norge tar nå en uforholdsmessig stor økonomisk risiko ved å satse innen sitt felt. Ønsker vi virkelig at det å skape eller utøve kunst skal forbeholdes de med en privilegert bakgrunn?

Vi vet ikke hvem som på sikt går inn i kunsthistorien. Selv kunstnere som har skapt noen av våre mest folkekjære nasjonalskatter, trengte tid til å modnes før de fikk sin plass i kulturarven. For eksempel var det avgjørende for Edvard Munch at han fikk både arbeids- og reisestipend, slik at han kunne arbeide og gjøre dette kjent internasjonalt.

Kunstnerstipendene gir frihet til å skape kunst som ikke må følge kortsiktige markedsinteresser. Regjeringen har nå hatt to statsbudsjett på seg til å følge opp en treårig lønnsreform for stipendene, men har valgt å ignorere innspillene fra et samlet kunstfelt. Reformen skal kompensere for en realnedgang i inntekt gjennom flere tiår og vil løfte stipendene opp til 50 prosent av en gjennomsnittlig heltidsinntekt.

Regjeringen svekker kunstnerøkonomien ytterligere ved å avspise Kulturfondet i Norsk kulturråd med knapt en prisjustering. I fjor var bevilgningen fryst, så i realiteten går det nå mindre penger til den frie delen av kulturlivet.

Da Munch fikk stille ut verket ”Syk pike” på Høstutstillingen 1886, var det fordi kunsten ble vurdert av en kunstneroppnevnt jury. Fagfellevurdering – kunstnernes rett til å vurdere andre kunstnere – har vi praktisert med i alle år siden. Nå vil regjeringen frata kunstnerne retten til selv å oppnevne de som skal vurdere søknadene til kunstnerstipend. I dag er det kunstner-organisasjonenes 29 000 medlemmer som gjennom demokratiske valg velger egne stipendkomiteer. Nå vil regjeringen overføre denne makten til et utvalg på fem personer. Dette er maktkonsentrasjon og ikke maktspredning!

Det holder ikke at det ble skapt kunst i Norge for hundre år siden. Kunstnerne krever bedre rammebetingelser som gjør det mulig å skape nye verk og utøve kunst, nå og i framtida.

Støtt opp om kunstnernes fire krav for en bedre kunstnerøkonomi:

1. Fullføre treårig lønnsreform for kunstnerstipendene

2. Oppnevningsretten til stipendkomiteene skal ligge hos kunstnerne selv

3. Generell styrking av Norsk Kulturfond

4. Tilbakeføring av kutt til internasjonalt kulturfremme

Bak oppropet står Kunstnernettverket, som består av:

Norske Billedkunstnere

Norske Kunsthåndverkere

Forbundet Frie Fotografer

Grafill

Den norske Forfatterforening

Norske Barne- og Ungdomsbokforfattere

Dramatikerforbundet

Norsk Oversetterforening

Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening

MFO, Musikernes fellesorganisasjon

Artistorganisasjonen GramArt

Norsk Komponistforening

NOPA – Norsk forening for komponister og tekstforfattere

Norsk Skuespillerforbund

Norsk Sceneinstruktørforening

Norske Scenografer

Norske Dansekunstnere

Norsk Filmforbund

Norske Filmregissører

NAViO – Norsk audiovisuell oversetterforening

For henvendelser eller kampanjemateriell, ta gjerne kontakt med:

Hilde Tørdal: 90 66 10 74

Styreleder i Norske Billedkunstnere og medlem av AU i Kunstnernettverket

Anders Hovind: 23 06 83 10 eller 970 02 768

Nestleder i MFO og leder av AU i Kunstnernettverket


2017-09-10 Til medlemmene og NBKs tillitsvalgte i utvalg og komiteer.jpg


BKSF og NKVN (Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge) er saman om forhandlingar med Musea i Sogn og Fjordane om ivaretaking av kunstnarsenterfunksjonane ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum. Forhandlingane starta i 2015, og enda ikkje sluttført.Biletkunstnarane i Noreg får ikkje betalt for jobben dei gjer med å lage utstillingar i landets kunsthallar, kunstsentre og kunstforeningar. Det skal kampanjen #utstillingsavtalen gjere noko med.

Målet for kampanjen er å sikre kunstnarane betaling for arbeid med utstillingar. Utstillingsstadene og kunstnarane står solidarisk saman for å fremje saka og arbeide for økte bevilningar til utstillingsstadene frå fylkeskomunar og kommunar. Les meir her: www.utstillingsavtalen.no