MÅNADENS KUNSTNAR på BKSF sin facebookside i februar 2017 er ARNE BAKKE.

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


NY FRIST!!

Kunstnarstipend og etablerarstipend - Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sogn og Fjordane fylkeskommune har to stipendordningar for kunstnarar: stipend for unge kunstnarar i etableringsfasen og arbeidsstipend for kunstnarar. Søknadsfristen er 01.03.17.


Laurdag 14. januar opna Vestlandsutstillingen 2017 på Kabuso i Øystese.

Visningsplan for VU 17:

Kunsthuset Kabuso, Øystese: 14.01.-12.02
Kunstmuseet Kube, Ålesund: 24.02.-26.03.
Haugesund Billedgalleri/Haugesund Kunstforening, Haugesund: 28.04.-28.05.
Kunsthall Stavanger, Stavanger: 09.06. – 06.08.
Sunnfjord Kunstlag/Førdehuset, Førde: 02.09.- 24.09.

Karen Helga Maurstig og Aud Marit Skarrebo Holmen, frå Sogn og Fjordane, er to av 17 kunstnarar som viser verk på utstillinga.

Karen Helga Maurstig og Aud Marit Skarrebo Holmen, frå Sogn og Fjordane, er to av 17 kunstnarar som viser verk på utstillinga.


MÅNADENS KUNSTNAR på Facebooksida til BKSF i januar 2017 er JORUNN MULEN

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/MÅNADENS KUNSTNAR på Facebooksida til BKSF i desemberber 2016 er SOL HALLSET

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


Maia Birkeland

Maia Birkeland

Bildende Kunstneres Hjelpefond (BKH) sine stipend har som formål å styrke det regionale kunstfeltet i tilknyting til verksemda ved kunstsentra i Norge. Stipendet er eit produksjonsstipend som skal stimulere kunstnarleg verksemd i Sogn og Fjordane.

Tildeling av årets BKH-stipend går til kunstnaren Maia Birkeland (f. 1978). Ho er ein nyutdanna kunstnar som har vakse opp i Førde. I år har ho vorte invitert av Sunnfjord Museum og SFKM til å gjere prosjektet «Det vi har i lag» i Førde i 2017. Kunstnaren vil i det høve utvikle eit heilt nytt verk ved SFKM, med utgangspunkt i tematikken Fortid – Samtid – Framtid, med vekt på Framtid, og samstundes syne tidlegare produserte verk ved Sunnfjord museum og i Førde.

Innstillingskomitéen til stipendet er Kunstfagleg råd som er samansatt av ein representant frå Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, ein frå Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge og ein frå Sogn og Fjordane Kunstmuseum /Musea i Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane Kunstmuseum og BKSF gratulerer Maia Birkeland med BKH-stipendet for 2016 på kr 100.000,-.


MÅNADENS KUNSTNAR på Facebooksida til BKSF i november 2016 er MAGNE VANGSNES

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


MÅNADENS KUNSTNAR på Facebooksida til BKSF i oktober 2016 er JENS HAUGE

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


MÅNADENS KUNSTNAR på Facebooksida til BKSF i september 2016 er                   MERETE HOL TEFRE

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


Britt Smelvær har utstillingar i Danmark, som opnar i august 2016.


MÅNADENS KUNSTNAR på facebooksida til BKSF i august 2016 er Anne-Gry Løland

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


MÅNADENS KUNSTNAR på BKSF sin Facebookside i juli 2016 er Nils Olav Bøe

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


MÅNADENS KUNSTNAR på BKSF sin Facebookside i juni 2016 er ØYVIND BOTN

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


Gruppa MIM, med fleire, har utstilling i Strømstad no

Nokre bilete til frå katalogen kan du sjå her:


Nå kan du søke Vestlandsutstillingen!


MÅNADENS KUNSTNAR I MAI 2016 ER MARIA HJELMELAND

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


VISP har lagt ut "OVERSIKT RESSURSER SOGN OG FJORDANE" på ressurssida på si heimeside VISP.no


MÅNADENS KUNSTNAR I APRIL 2016 ER ÅGE STEINSET

Sjå: https://www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane/


Årsmøtet i BKSF vart halde 12. mars 2016.

21 medlem vart representert

Det nye styret: Styreleiar Aud Marit Skarrebo Holmen, Marius Molvær, Karen Helga Maurstig og vara Inghild Sleire.

Årsmøte har send følgjande fråsegn til Fylkesrådmann, fylkesdirektør for kultur, aviser i fylket, NRK Sogn og Fjordane, leiarar for fylkesparti og fylkestingsrepresentantane:

Fråsegn frå BKSF (Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane) sitt årsmøte 12.03.2016.

Kultur i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane som kulturfylke har både regionalt og nasjonalt hatt eit svært godt omdøme.

Kultur har stått tydeleg på kartet. Kultur omsluttar oss og fyller store deler av vårt tilvære, og må prioriterast. Det bygger opp om vårt særpreg og vår identitet.

Vårt øvste organ for kultur i fylket er Sogn og Fjordane Fylkeskommune, Kulturavdelinga, med fylkesdirektør for kultur i spissen. BKSF, biletkunstnarane i Sogn og Fjordane, har vore nøgd med, og tent med at vi har hatt ei eiga kulturavdeling og dei tenestene dei har levert. Vi har eit klart inntrykk av at anna kulturliv i vårt fylke har hatt same oppleving. BKSF meiner at viktige delar av kulturlivet ikkje kan målast i pengar, og kan aldri bli ein del av det tradisjonelle næringslivet. Etter eit reint administrativ vedtak, vart kulturavdelinga gjort om til ein seksjon under Næringsavdelinga, til «Næring og Kultur», med næring som første prioritet – med verknad frå 1. april 2016.

 Vi vil ikkje godta at Sogn og Fjordane, som det einaste av dei 4 vestlandsfylka, ikkje lengre skal ha ei eiga kulturavdeling. Då går ein baklengst inn i framtida.

 Noverande direktør for næringsavdelinga, blir ny direktør for avdelinga «Næring og Kultur». Men ein treng formell kompetanse, røynsle, forståing og interesse for kulturområdet for å kunne fremje og støtte kulturaktivitet. BKSF meiner at Fylkesrådmannen sitt vedtak vil svekke kulturlivet i Sogn og Fjordane. I tillegg vil det truleg kunne øydelegge for arbeidet med å få flytta delar av Kulturrådet sin administrasjon til vårt fylke. Det er eit dårleg signal til Norsk Kulturråd når Sogn og Fjordane nedprioriterer kultur ved å fjerne eigen kulturavdeling med eit pennestrøk. BKSF ber primært om at Fylkesrådmannen gjer om sitt vedtak, og opprettheld Kulturavdelinga i fylket som eiga avdeling. Sekundært ynskjer vi at gjennomføring av vedtaket vert utsett og at saka får ei brei politisk handsaming før ei eventuell iverksetting.

 BKSF krev at KULTUR framleis får ha ei eiga administrativ avdeling i Sogn og Fjordane fylke.

 

Årsmøtedeltakarar 2016                                                                              Foto: Astrid Wittersø

Årsmøtedeltakarar 2016                                                                              Foto: Astrid Wittersø

Sjå sak hjå NRK Sogn og Fjordane:

http://www.nrk.no/sognogfjordane/biletkunstnarane-krev-eiga-kulturavdeling-1.12853332

Saka hjå FIRDA:

http://www.firda.no/nyheiter/politikk/kultur/kulturfylket-prioriterer-ned-kulturen/s/5-15-191072

Tekst sitert:

Dei meiner kulturfylket prioriterer ned kulturen

Av HELGE JOHNSEN

Publisert:15. mars 2016, kl. 07:18

Biletkunstnarane ber om at samanslåinga av næring og kultur blir stogga.

 

– Kulturlivet blir svekt, meiner biletkunstnarane. Totalt representerte årsmøtet 21 bildande kunstnarar i Sogn og Fjordane. Fremst til venstre sit leiaren, Aud Marit Skarrebo Holmen. (Foto: Astrid Wittersø)

 

Fylkesadministrasjonens samanslåing av næring og kultur under same fylkesdirektør, vekkjer reaksjonar blant biletkunstnarane i fylket. I ei fråsegn frå årsmøtet sitt i helga ber BKSF (Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane) om at fylkesrådmannen må gjere om avgjerda si, og halde oppe kulturavdelinga i fylket som ei eiga avdeling. Kan ikkje dette oppfyllast, ønskjer dei at gjennomføringa av vedtaket skal utsettast og at saka får ei brei politisk handsaming, før samanslåinga eventuelt blir sett i verk.

Svekking

– Fylkesrådmannen sitt vedtak vil svekke kulturlivet i Sogn og Fjordane. I tillegg, vil det truleg kunne øydelegge for arbeidet med å få flytta delar av Kulturrådet sin administrasjon til vårt fylke. Det er eit dårleg signal til Norsk Kulturråd, når Sogn og Fjordane nedprioriterer kultur ved å fjerne si eiga kulturavdeling med eit pennestrøk, skriv BKSF i fråsegna.

– Biletkunstnarane i fylket har vore nøgd med, og tent med at vi har hatt ei eiga kulturavdeling og dei tenestene dei har levert. Vi har eit klart inntrykk av at anna kulturliv i vårt fylke har hatt same oppleving. Viktige delar av kulturlivet ikkje kan målast i pengar, og kan aldri bli ein del av det tradisjonelle næringslivet, hevdar biletkunstnarforeininga.

Dei meiner næringa no får førsteprioritet, når næringsavdelinga med eit reint administrativt vedtak blir gjort til ein seksjon under næringsavdelinga frå 1. april.

Einaste utan

Vi vil ikkje godta at Sogn og Fjordane, som det einaste av dei fire vestlandsfylka, ikkje lenger skal ha ei eiga kulturavdeling. Då går ein baklengs inn i framtida, skriv BKSF.

Leiaren i foreininga, Aud Marit Skarrebo Holmen, seier til Firda at samanvevinga med næring vil gjere kulturlivet mindre synleg og mindre viktig.

– Men finst det ikkje også mange vinn-vinn–situasjonar ein kan få til mellom kulturlivet og næringslivet?

– Dei kan nok tilføre kvarandre noko. Men det er det er meir sannsynleg at kulturen druknar i næringsinteressene. Kulturen har ein annan verdi enn det næringsmessige. Kulturen skal utvikle mennesket og livskvaliteten, seier Holmen.


Tid for å søkje Høstutstillingen: http://www.hostutstillingen.no/home/


MÅNADENS KUNSTNAR i mars 2016 er Sigrid Bjørkedal.
Sjå www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane?fref=ts 


MÅNADENS KUNSTNAR i februar 2016 er KARINA SIEGMUND. Sjå www.facebook.com/BiletkunstnaraneSognogFjordane?fref=ts 


27. januar ble avtroppande avdelingsdirektør ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Morten Johan Svendsen, overraska med ein fin avskjedsfest i kafeen på Sogn og Fkordane Kunstmuseum. Mange av BKSF sine medlem var til stades.

Morten Johan Svendsen                                                                                                                                                                                   Foto. Astrid Wittersø

Morten Johan Svendsen                                                                                                                                                                                   Foto. Astrid Wittersø

Inn i mellom alle talene ble det òg tid for litt uformell konversasjon.                                                                                                           Foto: Astrid Wittersø                                                                                                                                                                                                                   

Inn i mellom alle talene ble det òg tid for litt uformell konversasjon.                                                                                                           Foto: Astrid Wittersø

                                                                                                                                                                                                                  

Fotografering, frå sidelinja.                                                                                                                                                                                Foto: Astrid Wittersø

Fotografering, frå sidelinja.                                                                                                                                                                                Foto: Astrid Wittersø

Ny avdelingsdirektør ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Janne Katrine Leithe i prat med styreleiar i BKSF.                                     Foto: Astrid Wittersø

Ny avdelingsdirektør ved Sogn og Fjordane Kunstmuseum, Janne Katrine Leithe i prat med styreleiar i BKSF.                                     Foto: Astrid WittersøBilde til Monstring 2015.jpg

MEDLEMSUTSTILLINGA MØNSTRING 2015

Sogn og Fjordane Kunstmuseum, 26.09.2015 - 17.01.2016.


"MØNSTRING er ei medlemsutstilling for Biletkunstnarane i Sogn og Fjordane (BKSF) og dei medlemane av Norske Kunsthåndverkere Vest-Norge (NKVN) som er busett i fylket. Utstillinga er ei vidareføring av BKSF-VÅRutstilling, som har vore arrangert sidan 2005, og KUNSTSF2012, som var den største presentasjonen av regional samtidskunst nokon gong, arrangert i samband med opninga av Sogn og Fjordane Kunstmuseum i 2012. Sogn og Fjordane Kunstmuseum har mellom anna som formål å informere om arbeidet til kunstnarane i fylket. MØNSTRING viser kva kunstnarane til ei kvar tid arbeider med og er opptekne av. Arbeida skal vere laga dei siste tre åra og MØNSTRING skal arrangerast kvart tredje år. Kunstnarane bestemmer sjølv kva for verk dei vil presentere på utstillinga; dei kan levere inn eitt arbeid og vere med å avgjere korleis verket best kan presenterast. Som ei medlemsutstilling utan jury og med fri innlevering speglar MØNSTRING eit mangfald av uttrykk, teknikkar og material. 36 kunstnarar deltek med eit arbeid kvar. Eldste deltakar er Agnes Bjørbæk, som med sine 93 år deltek med eit arbeid frå 2015. Nokon har delteke tidlegare, medan andre er unge og nye og deltek for første gong. Det regionale kunstlivet vert karakterisert av mangfald og vitalitet. Sogn og Fjordane Kunstmuseum er stolt over å kunne vise fram kva kunstnarane i fylket arbeider med. Det er blitt både ei vakker og interessant utstilling!"(Sitat frå Sogn og Fjordane Kunstmuseum sin presentasjon av utstillinga.)

Nettsida til Kunstmuseet: www.sfk.museum.no